Daňové poradenství a služby

Poskytujeme služby v oblasti daňového poradenství a s tím souvisejících služeb:

  • zpracování daňového přiznání právnických osob.
  • zpracování daňového přiznání fyzických osob.
  • poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí a dalších daní.
  • poradenství v oblasti daně ze závislé činnosti, sociálního pojištění, pracovního práva.
  • strategické plánování vývoje společnosti s využitím daňových možností.
  • komunikace s finančním úřadem, pomoc při daňových kontrolách.
  • zpracování daňových stanovisek.
  • zastupování a součinnosti při daňovém řízení.
Obzvláště v poslední době se daňová problematika neustále zesložiťuje a z toho důvodu je nutno této problematice věnovat zvýšenou pozornost. Společnosti musejí na tyto změny reagovat a přizpůsobovat se jim. Nabízíme Vám pomoc při orientaci v oblasti daní a to včetně souvisejících oblastí. Naši daňoví poradci jsou připraveni Vám poskytnout své služby bez ohledu na to, zda jste právnickou či fyzickou osobou, podnikatelem nebo neziskovým subjektem. Jsme také samozřejmě dostatečně pojištění.

Jsme schopni řešit každý Váš daňový problém. Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti daňového poradenství a řešení případů našich klientů ze všech oblastí činnosti. Našim klientům jsme schopni poskytnout komplexní služby zkušených daňových poradců a navíc tyto služby zkombinovat s dalšími činnostmi, kterými se zabýváme, jako je vedení účetnictví nebo audit.

Daňové poradenství
Naše služby poskytujeme zejména v Brně a okolí a v jihomoravském kraji. Našim klientům nicméně nabízíme naše služby po celé České republice. Pomůžeme Vám s plánováním a optimalizací daňového zatížení. Optimalizace umožní zvýšit hospodářský výsledek Vaší společnosti. Specializujeme se také na daňové poradenství v případě fúzí a přeměn společností.

Daňový audit

Daňový poradce vytipuje a prověří rizikové oblasti na základě údajů vykázaných v účetnictví. Prvním krokem k vypracování daňového auditu je rozčlenění veškerých účtů klienta do oblastí, které tvoří logické celky (např. oblast investičního majetku, zásob, pohledávek a závazků, vztahů s bankou, přechodných účtů atd.). Tím je zaručeno, že posuzování problémů bude prováděno v návaznosti a s ohledem na ostatní skutečnosti. Daňový poradce touto kontrolou pomůže odstranit případné chyby, vyhotoví seznam skutečností, které je nutno zohlednit v daňovém přiznání, a následně provede kontrolu daňového přiznání. Součástí služby je rovněž doporučení kroků pro daňovou optimalizaci v mezích zákona (tvorba rezerv, opravných položek atd.).
Touto službou můžete dosáhnout značné úspory na dani – můžete se vyvarovat zbytečného placení doměrku daně včetně penalizace nebo nesprávného zvýšení své daňové povinnosti. Je totiž pravděpodobné, že správce daně by při kontrole na chybu v neprospěch daňového subjektu neupozornil. Vzhledem k poměrně vysokému procentu daňového zatížení může mnohdy i jediná zjištěná optimalizace přinést mnohonásobně větší daňovou úsporu, než je cena služby.

Zpracování daňového přiznání

Vámi zplnomocněný daňový poradce za Vás zpracuje daňové přiznání na základě poskytnutých údajů, které mohou být bez ověření. V tomto případě však zodpovídá pouze za správnost sestavení daňového přiznání, nikoli za Vámi poskytnuté podklady. Pokud jde o kombinaci daňového přiznání s daňovým auditem použije poradce již ověřené údaje. Tato služba je vhodná především pro ty z Vás, kteří potřebují odklad daně nebo chtějí získat větší jistotu v daňových záležitostech a přenést značnou část odpovědnosti na daňového poradce.

Zastupování před správcem daně

Daňový poradce Vás bude v rozsahu stanoveném v plné moci zastupovat před Vaším správcem daně. Daňový poradce učiní vůči Vašemu správci daně veškeré úkony, ke kterým byl Vámi zplnomocněn, včetně např. podávání řádných a mimořádných opravných prostředků.

Tato služba Vám umožní plně se soustředit na Vaše běžné aktivity a ušetří Vám čas strávený komunikací se správcem daně.

Optimalizace daňového zatížení

Daňový poradce se seznámí s Vaší činností, vytipuje rizikové faktory a poté navrhne takové postupy, které Vám umožní v intencích zákona minimalizovat daňové zatížení. Lze využít různé druhy podnikových kombinací, nákupy souborů majetku, změny v organizaci a zaměření firmy či jejího běžného provozu. Jsme připraveni takové postupy navrhnout i s využitím mezinárodního faktoru.

Pokud byste si chtěli přečíst více o tom, jak Vám může daňový poradce pomoci, doporučujeme například tyto odkazy: