Konsolidační software

Konsolidační software Vám pomůže při konsolidaci účetních závěrek. Konsolidační software nabízíme širokému spektru uživatelů, především pak pracovníkům společností, kteří mají zpracování konsolidace účetní závěrky na starost a dále pak auditorům nebo jiným odborníkům, kteří mají zpracovat konsolidaci účetní závěrky jako zakázku pro své klienty.

Náš konsolidační software Vám umožní zpracovat konsolidační výkazy (rozvahu a výkaz zisku a ztráty), dokumentovat prováděné úpravy formou přehledu konsolidačních úprav a toto vše vytisknout, případně exportovat do výkazů ve formátu Microsoft Excel. Software umožňuje zpracovat běžné případy konsolidací a to jak jednoduchých, kde jsou jen stoprocentní podíly v několika málo společnost, tak i složitější konsolidace s větvením, změnami podílů, s přeceněním majetku a nutností speciálních úprav.

V konsolidačním software se evidují tyto vstupní údaje (rozkliknutím odkazu zobrazíte náhled obrazovky tak, jak vypadá v aplikaci):

 1. Seznam společností účastnících se konsolidace – zde zadáváte všechny společnosti, které vstupují do konsolidace a ke kterým budete v dalších krocích zadávat další údaje.
 2. Podíly ve společnostech – zde zadáváte jednotlivé podíly, které společnosti drží v jiných společnostech vstupujících do konsolidace. Na základě zadaných podílů jsou určeny metody konsolidace společností.
 3. Vstupní výkazy – zde zadáváte vstupní (individuální) výkazy společností, které vstupují do konsolidace. V případě plné nebo poměrné metody tyto výkazy vstupují do výsledných konsolidačních výkazů. Výkazy je možné i nahrávat ze souboru ve formátu Excel.
 4. Vyloučení přecenění ekvivalencí – pokud je v individuálních závěrkách společností účtováno přecenění podílů společností ekvivalencí, v tomto kroku jej vyloučíte.
 5. Vyloučení cenných papírů – zde zadáváte nákupy/prodeje podílů ve společnostech a to včetně případného přecenění majetku, pokud je toto potřeba. Na základě zadaných údajů jsou pak vyloučeny cenné papíry, vlastní kapitál, je spočten konsolidační rozdíl (včetně jeho odpisu) a také vyjádřeny případné menšinové podíly na vlastním kapitálu. V případě ekvivalenční metody je pak provedeno zahrnutí přidruženého podniku metodou ekvivalence.
 6. Vyloučení vzájemných vztahů – zde zadáváte údaje pro vyloučení vzájemných vztahů mezi společnostmi v konsolidaci. Jedná se především o vzájemné pohledávky/závazky, dále pak spotřebované/nespotřebované dodávky a také výplaty dividend. Na základě zadaných údajů jsou pak tyto transakce vyloučeny z výsledných výkazů.
 7. Vnitřní doklady – zde máte možnost zadávat další speciální úpravy, které nebylo možné provést pomocí některého z předchozích kroků. Typicky zde můžete např. opravovat individuální výkazy o položky, které potřebujete z nějakého důvodu upravit.

Ke každému z výše uvedených vstupních údajů je přímo na obrazovce nápověda, která Vám vysvětlí, jaké údaje máte v kterém kroku zadávat. Konsolidační software po zadání těchto vstupních údajů najde případné chyby (např. nesouhlasící výsledek hospodaření mezi výkazy, nesouhlasící součet nákupu podílů proti celkovému podílu apod.) a následně sestaví výsledné výkazy a dokumentaci:

 1. Výsledné konsolidační výkazy – Rozvaha – sestavená výsledná rozvaha z individuálních výkazů a vyloučení týkajících se rozvahy.
 2. Výsledné konsolidační výkazy – Výkaz zisku a ztráty – sestavený výsledný výkaz zisku a ztráty z individuálních výkazů a vyloučení týkající se výkazu zisku a ztráty.
 3. Dokumentace konsolidace – seznam všech vstupních výkazů a úprav, které se promítly do výsledných výkazů s možností jejich filtrování dle typu a společnosti.

Další ukázky ze software

Konsolidační software je vytvořen formou internetové aplikace. Uživatelé tedy nemusí na svém počítači nic instalovat, stačí běžný počítač s připojením k internetu a internetovým prohlížečem (podporovány jsou běžné internetové prohlížeče jako Internet Explorer, Opera, Google Chrome a další). Všechna data jsou pravidelně zálohována, uživatel tedy nemusí řešit ani tuto problematiku. Adresa internetové aplikace je: https://konsolidace.ucetni-servis.eu.

Na aplikaci se můžete podívat, sledovat novinky a do aplikace se i zaregistrovat. Každý registrovaný uživatel má přístup ke vzorové konsolidaci, na které se může podívat, jak konsolidační software pracuje. V případě zájmu o možnost zpracovat konsolidace v našem software nás neváhejte kontaktovat případně využít kontaktní formulář.

Ceník

Položka Cena bez DPH
Jeden projekt konsolidace zobrazující se po dobu 1 roku – za každou společnost v konsolidaci 3100 Kč
Jednoduché emailové dotazy a technická podpora přes email info@ekopraktik.cz Zdarma
Telefonické dotazy, technická podpora a konzultace – za každou započatou půlhodinu 700 Kč
Prodloužení zobrazení projektu konsolidace na další rok – bez ohledu na počet společností v konsolidaci 250 Kč
Asistence s konsolidací v našem software individuálně

Ceny v tabulce jsou uvedeny bez DPH a při fakturaci bude připočtena DPH. Jedním projektem konsolidace se rozumí projekt v aplikaci, tedy jedna konsolidace v jednom účetním období. Příklad ceny: Objednáte si u nás 2.1.2023 přístup do jednoho konsolidačního projektu, kde období konsolidace je 1.1.2022 až 31.12.2022. Konsolidace sestává z 5 konsolidujících společností (bez ohledu na metodu konsolidace). Využijete 1 půlhodinu konzultace po telefonu. Konsolidační projekt budete chtít mít dostupný od 2.1.2023 do 2.1.2025, tedy po dobu dvou let. Zaplatíte celkem 5 x 3100 Kč za přístup + 700 Kč za konzultaci + 250 Kč za prodloužení, celkem tedy 16450 Kč + DPH. V případě zájmu o asistenci s konsolidací v našem software nás kontaktujte pro domluvu na individuálních podmínkách.

Konsolidační software byl připraven s cílem obsáhnout běžné typy konsolidací a to jak těch nejjednodušších, tak i složitějších. Neklade si ovšem za cíl zvládnout speciality, u kterých je nutná asistence odborníka na konsolidace. Z toho důvodu nebyly do aplikace zatím přidány tyto možnosti:

 1. Změna vlivu společnosti a s tím související změna metody konsolidace v průběhu let. Aplikace tedy prozatím neumí provést např. dekonsolidaci, která je nutná provést pokud mateřská společnost ztratí rozhodující vliv v dceřinné společnosti.
 2. Kopírování úprav výkazů mezi jednotlivými roky – aplikace umožňuje zkopírování celého projektu konsolidace např. do dalšího roku, není nutno znovu zadávat všechny úpravy (např. nákupy podílů apod.), nicméně s tím související vyloučení jsou počítána pro každý rok samostatně bez vazby na předchozí období. Pokud nenastane potřeba specifických úprav, tedy pro většinu běžných konsolidací, jsou výsledky shodné.

Věříme, že i přes tato omezení nebude problém v aplikaci zpracovat naprostou většinou konsolidací a jsme připraveni v případě požadavků našich zákazníků aplikaci o tyto úpravy rozšířit.