Ochrana osobních údajů

Při nakládání s Vašimi osobními údaji, které nám poskytnete na těchto stránkách, se zavazuje postupovat v souladu s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů (Vy) osobní údaje Správci (naše společnost, viz. Kontakt) poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu. Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám.

V souvislosti s tímto nařízením Vám dáváme na vědomí, že máte právo:
– právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům,
– právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
– právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
– právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
– právo na přenositelnost svých osobních údajů,
– právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
– právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.